Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma

REDECO sp. z o.o. ; ul. Gen. J. Hallera 81A; 53-325  Wrocław ; NIP: 894-266-08-58

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora  danych  szczególnych kategorii w zakresie wynikającym z prawa pracy  (art.6 ust. 1 lit. b: art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) ; Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
 3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1, lit. f RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres , w którym grożą nam konsekwencje prawne lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 4. Na podstawie zgody. Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne. Podstawę przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody reguluje RODO (w art. 6 ust.1 lit a i w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust.2 lit. b).

Jednocześnie Administrator oświadcza, iż

 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych  w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 • W przypadku, w którym dochodziłoby do „profilowania” i  podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, administrator każdorazowo informuje osoby, których objęłoby takie działanie o celu i skutkach takiego działania.   Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. Osoba wobec, której podejmuje się zautomatyzowane decyzje oparte na profilowaniu przysługuje prawo sprzeciwu wobec profilowania  ze względu na jej szczególną sytuację, a w przypadku przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego przysługuje prawo sprzeciwu bezwarunkowe.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres poczty elektronicznej mczubaszek@devco.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Regulamin korzystania z kortów ziemnych Centrum Tenisowego Redeco we Wrocławiu

REGULAMIN

korzystania z kortów ziemnych Centrum Tenisowego Redeco we Wrocławiu

W celu stworzenia odpowiednich warunków do gry lub nauki gry w tenisa oraz miłej atmosfery, wprowadza się niniejszy regulamin z prośbą o pełne przestrzeganie zawartych
w nim norm i zasad.

Personel Centrum zdaje sobie sprawę, że pobyt w naszym obiekcie każdej z osób powinien być przyjemnością i prawdziwym przeżyciem sportowym, a same korty i towarzyszące im zaplecze powinny dobrze służyć naszym klientom.

W tym celu ustala się co następuje:

 1. Udostępnianie kortów do gry odbywa się na zasadzie:
  1. wykupienia karnetu na ustalony okres ,
  2. rezerwacji godzin pojedynczych (telefonicznie, online za pośrednictwem strony twojtenis.pl, bądź osobiście) opłacanych przed grą w recepcji Centrum.
 2. Odpłatność za godzinę wynajmu kortu ustalana jest okresowo w zależności od wielkości kosztów eksploatacyjnych kortów i podawana jest na tablicy ogłoszeń obok recepcji oraz na stronie redeco.pl
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu z 24h wyprzedzeniem wymagana jest 100% opłata.
 4. W przypadku wykupienia 1 godziny gry – na korcie nie mogą przebywać w tym czasie więcej niż 4 osoby grające.
 5. „Godzina gry” – to 55 minut gry na korcie, pozostałe 5 minut to czas na:
 • uporządkowanie kortu ,
 • czyszczenie linii,
 • skropienie kortu wodą,
 • zebranie piłek,
 • zebranie i wyniesienie opakowań po napojach itp.
 1. Gra na kortach możliwa jest tylko w zmiennym obuwiu tenisowym, oraz w stroju

sportowym.

 1. Personel Centrum udostępnia korzystającym z kortów szatnie i natryski, nie ponosząc

odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione.

 1. Istnieje możliwość zdeponowania, na okres przebywania na korcie, przedmiotów

szczególnie cennych w recepcji  Centrum.

 1. W przypadku chęci przedłużenia gry ponad uzgodniony pierwotnie należy:
 • poinformować o tym fakcie pracownika recepcji Centrum celem uzyskania zgody na

przedłużenie gry,

– uiścić dodatkową opłatę (po uzyskaniu zgody na dalszą grę).

 1. Na kortach oraz w szatni i pomieszczeniach natrysków obowiązuje całkowity zakaz

spożywania alkoholu i innych napojów konfekcjonowanych w opakowaniach szklanych.

W całym obiekcie Centrum  obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 1. Przebywający w Centrum zobowiązują się w trakcie tego pobytu do bezwzględnego

przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 1. Na terenie Centrum zabronione jest wywieszanie jakichkolwiek ogłoszeń i informacji bez
  wcześniej uzyskanej zgody uprawnionego Personelu Centrum.
 2. W przypadku spowodowania szkody przez osobę przebywającą w Centrum , zobowiązana

ona jest do pokrycia pełnych kosztów usunięcia  szkody lub wartości zniszczonego

mienia.

 1. W sytuacjach powstałych zagrożeń zdrowia lub życia ludzkiego, wszystkie przebywające

w Centrum  osoby muszą podporządkować się poleceniom jego Personelu.

 1. Na teren Centrum zabronione jest wprowadzanie zwierząt i rowerów.
 2. Osoby, naruszające niniejszy regulamin zostaną zobowiązane do jego natychmiastowego

opuszczenia Centrum.

Regulamin korzystania z kortów w Hali Pneumatycznej oraz w Hali Tenisowej Centrum Tenisowego Redeco we Wrocławiu

REGULAMIN

korzystania z kortów w Hali Pneumatycznej oraz w Hali Tenisowej Centrum Tenisowego Redeco we Wrocławiu (Centrum)

W celu stworzenia odpowiednich warunków do gry lub nauki gry w tenisa oraz miłej atmosfery, wprowadza się niniejszy regulamin z prośbą o pełne przestrzeganie zawartych w nim norm i zasad.

Personel Centrum zdaje sobie sprawę, że pobyt w naszym obiekcie każdej z osób powinien być przyjemnością i prawdziwym przeżyciem sportowym, a same korty i towarzyszące im zaplecze powinny dobrze służyć naszym klientom.

W tym celu ustala się co następuje:

 1. Udostępnianie kortów do gry odbywa się na zasadzie:
  1. wykupienia karnetu na ustalony okres ,
  2. rezerwacji godzin pojedynczych (telefonicznie, online za pośrednictwem strony  twojtenis.pl, bądź osobiście) opłacanych przed grą w recepcji Centrum.
 2. Odpłatność za godzinę wynajmu kortu ustalana jest okresowo w zależności od wielkości kosztów eksploatacyjnych kortów i podawana jest na tablicy ogłoszeń obok recepcji oraz na stronie redeco.pl
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji kortu z 24h wyprzedzeniem wymagana jest 100% opłata.
 4. W przypadku wykupienia 1 godziny gry – na korcie nie mogą przebywać w tym czasie więcej niż 4 osoby grające.
 5. „Godzina gry” – to 55 minut gry na korcie w Hali Pneumatycznej oraz 57 minut
  w Hali Tenisowej, pozostałe minuty, to czas na:
 • uporządkowanie kortu ,
 • czyszczenie linii w Hali Pneumatycznej,
 • zebranie piłek,
 • zebranie i wyniesienie opakowań po napojach itp.
 1. Gra na kortach możliwa jest tylko w zmiennym obuwiu tenisowym, oraz w stroju sportowym.
 2. Personel Centrum udostępnia korzystającym z kortów szatnie i natryski, nie ponosząc odpowiedzialności za rzeczy tam pozostawione.
 3. Istnieje możliwość zdeponowania, na okres przebywania na korcie, przedmiotów szczególnie cennych w recepcji
 4. W przypadku chęci przedłużenia gry ponad uzgodniony pierwotnie należy:
 • poinformować o tym fakcie pracownika recepcji Centrum celem uzyskania zgody na przedłużenie gry,
 • uiścić dodatkową opłatę (po uzyskaniu zgody na dalszą grę).
 • Oświetlenie na kortach tenisowych może włączyć i wyłączyć tylko pracownik recepcji Centrum.
  W dni słoneczne i bezchmurne oświetlenie włączane jest po zapadnięciu zmroku.
 • Na kortach oraz w szatni i pomieszczeniach natrysków obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych napojów konfekcjonowanych w opakowaniach szklanych. W całym obiekcie Centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • W sezonie zimowym korty w Hali Pneumatycznej będą dogrzewane do temperatury ok. 10° C, natomiast temperatura w Hali Tenisowej będzie wynosiła ok. 15°C. W przypadku jej spadku lub wzrostu korygowana jest ona automatycznie.
 • Przebywający w Centrum zobowiązują się w trakcie tego pobytu do bezwzględnego  przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 • Na terenie Centrum zabronione jest wywieszanie jakichkolwiek ogłoszeń i informacji bez wcześniej uzyskanej zgody uprawnionego Personelu Centrum.
 • W przypadku spowodowania szkody przez osobę przebywającą w Centrum , zobowiązana ona jest do pokrycia pełnych kosztów usunięcia szkody lub wartości zniszczonego mienia .
 • W sytuacjach powstałych zagrożeń zdrowia lub życia ludzkiego, wszystkie przebywające w Centrum osoby muszą podporządkować się poleceniom jego Personelu .
 • Na teren Centrum zabronione jest wprowadzanie zwierząt i rowerów.
 • Osoby, naruszające niniejszy regulamin zostaną zobowiązane do jego natychmiastowego opuszczenia Centrum.